Contact en Info

Vragen? Wij helpen u graag!

Uw slager Jacco Rodenburg
Middenburcht 15
3452MS Vleuten

E-mail: info@jaccorodenburg.nl
Telefoon: 030 2617977

reguliere website en bestellen van overige artikelen: www.jaccorodenburg.nl 

Om misverstanden en wachttijden te voorkomen gelieve per mail of per onderstaand formulier contact op te nemen en niet via telefoon. Bij voorbaat dank. 

 

Bestellen en betalen

Bestel gemakkelijk en snel uw specialiteiten voor het kerstdiner!

Via deze webshop kunt u eenvoudig uw bestelling plaatsen. Vervolgens kunt u deze op 23 of 24 december ophalen. In verband met het coronavirus wijkt het bestellen enigzins af van voorgaande jaren.

Als u bestelt zijn er twee situaties mogelijk:

  1.  U heeft alleen uw bestelling nodig en u wilt er niets meer extra los bij uitzoeken

    In dit geval kunt u uw bestelling afhalen aan de achterkant van de winkel. Ons team staat daar klaar om uw bestelling te pakken!
    Kies in het bestelproces voor Achterkant - alleen afhalen.
     
  2. U wilt wel naast uw bestelling nog extra producten los uitzoeken 

    U kunt in dat geval uw bestelling afhalen in de winkel. Trek een volgnummer en ons team helpt u in de winkel. Terwijl u uw extra producten uitzoekt en bestelt bij een van onze medewerkers wordt uw bestelling gepakt.

Houd in beide gevallen uw afhaalnummer bij de hand die u per e-mail ontvangt!

Let op: uw keuze voor datum en afhaaloptie is definitief!

Betalen kan makkelijk en veilig via iDeal. Stichting Mollie Payments voert de betaling beveiligd uit. 
Helaas is betalen met creditcard i.v.m. consumentenbescherming die creditcardmaatschappijen bieden in relatie tot de aard van het product niet mogelijk.
Als u contant wenst te betalen kunt u uw bestelling bij ons in de winkel plaatsen.

 

 

Retourneren en annuleren 

Annuleren, retourneren en restitutie is niet mogelijk. Aangezien de waar bederfelijk is, is deze wettelijk uitgesloten van het Europees herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst (art. 6:230p sub f onder 2 BW). Op het moment dat u uw bestelling voortzet, betaalt en daarmee akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en privacy statement gaat u met de betalings- en afnameverplichting akkoord. 

Privacybeleid / algemene voorwaarden

030kalkoen.nl is een website en handelsnaam van Uw slager Jacco Rodenburg BV
Kamer van Koophandel Utrecht: 30035887
BTW Nummer: NL8228.83.132.B01

Vernieuwen
Artikel 1: Definities
1.1Slagerij: de besloten vennootschap Uw Slager Jacco Rodenburg B.V., gevestigd te Vleuten aan de Middenburcht 15 (3452MS) en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30035887 handelend onder de namen Jacco Rodenburg Uw Slager
en/of www.jaccorodenburg.nl en/of www.rodenburg.uw-slager.nl
1.2 Website: de website van Slagerij, te raadplegen via http://www.rodenburg.uw-slager.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Slagerij
en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Slagerij en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal
onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Slagerij zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Slagerij slechts bindend, indien en voor zover deze door Slagerij uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens speci􀃕eke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3: Prijzen en informatie
3.1 Alle op de Website en in andere van Slagerij afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere he􀃞ngen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten of eventuele andere bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Slagerij kan echter niet garanderen dat alle informatie op de
Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Slagerij afkomstige materialen zijn dan
ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Slagerij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
3.5 Ingevolge artikel 3 Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen, in verbinding met art. 14 lid 2 jo. art. 44
Verordeninging (EU) Nr. 1169/2011, wordt allergeneninformatie op verzoek van Klant verstrekt via telefoon 030-2617977 of schriftelijk per e-mail
info@jaccorodenburg.nl. Klant heeft het recht deze informatie kosteloos op te vragen alvorens Hij overgaat tot het aangaan van een Overeenkomst.
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Slagerij en het voldoen aan de daarbij
door Slagerij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slagerij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te
ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Slagerij
het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Slagerij kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Slagerij op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5: Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Slagerij Klant aanbieden om zich te registreren via het registratieformulier/ de accountaanmeldmogelijkheid
op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
24-10-2020 Algemene Voorwaarden - Uw Slager Jacco Rodenburg B.V.
https://rodenburg.uw-slager.nl/algemene-voorwaarden 2/3
5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Slagerij is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via
het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord
te wijzigen en/of Slagerij daarvan in kennis te stellen, zodat Slagerij gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door Slagerij is ontvangen, stuurt Slagerij, indien de mogelijkheid tot bezorging door Slagerij wordt geboden, de producten
met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Slagerij is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen
welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de producten bestaat, wordt aangegeven binnen welke
termijn de producten kunnen worden afgehaald.
6.4 Indien Slagerij de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.5 Indien Klant de producten dient af te halen, dient klant dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien Klant de producten niet afhaalt,
zullen de producten vernietigd worden. De betaalverplichting van klant komt daarmee niet te vervallen.
6.6 Slagerij raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of
per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. Speci􀃕ek voor Klanten handelend in de uitoefening van hun beroep of
bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 24 uur na ontvangst moeten melden aan Slagerij, daarna vervallen alle rechten op herstel,
vervanging, schadevergoeding etc.
6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven a􀃖everadres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij
overdracht van de producten.
Artikel 7: Herroepingsrecht/retour
7.1 Voor de producten die Slagerij levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van
ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f
BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting
voldoen kan Klant zich uiteraard wenden tot Slagerij conform het in Artikel 9 en 10 gestelde.
Artikel 8: Betaling
8.1 Klant dient betalingen aan Slagerij volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Slagerij is vrij in
de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Slagerij is gewezen op de te late betaling en
Slagerij de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Slagerij gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Slagerij kan ten voordele van Klant afwijken
van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 9: Garantie en conformiteit
9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
9.2 Slagerij staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst.
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant bij voorkeur binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft
ontdekt Slagerij daarvan in kennis te stellen.
9.4 Indien Slagerij de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
Artikel 10: Klachtenprocedure
10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de
dienstverlening van Slagerij, dan kan hij bij Slagerij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de
Algemene Voorwaarden.
10.2 Slagerij geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het
nog niet mogelijk is een inhoudelijke of de􀃕nitieve reactie te geven, dan zal Slagerij binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en
een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of de􀃕nitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
24-10-2020 Algemene Voorwaarden - Uw Slager Jacco Rodenburg B.V.
https://rodenburg.uw-slager.nl/algemene-voorwaarden 3/3
10.3 Indien (Bedrijfsnaam) is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de Website vermeld
inclusief verwijzing naar de instantie. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan zich eventueel ook wenden tot
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Slagerij jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3 Aansprakelijkheid van Slagerij jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Slagerij jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen
komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Slagerij.
11.5 De aansprakelijkheid van Slagerij jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts
indien Klant Slagerij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming,
en Slagerij ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Slagerij in staat is adequaat te reageren.Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website
en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden
op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Aldus vastgesteld te Vleuten op 13 november 2020.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 030KALKOEN / Uw slager Jacco Rodenburg | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel