Contact en Info

Vragen? Wij helpen u graag!

Keurslagerij Rodenburg
Middenburcht 15
3452MS Vleuten

Bel naar  030-261 79 77
Of via e-mail: info@rodenburg.keurslager.nl

reguliere website: www.rodenburg.keurslager.nl
reguliere webshop: www.keurslagerijrodenburg.nl
KERST INSPIRATIE SITE: www.keurslagerijrodenburgkerst.nl

 

Bestellen en betalen

Tijdens het bestelproces kunt u in het opmerkingen-veld een datum opgeven wanneer u wenst uw bestelling af te halen. Deze datum kan liggen tussen Zondag 22 december en Dinsdag 24 december. Afhalen is mogelijk in de winkel, voor openingstijden gedurende de feestdagen klik hier.

Voor bestellingen rond thanksgiving geldt dat afhalen mogelijk is op woensdag 21 en donderdag 22 november (voor andere momenten vragen wij u direct contact met ons op te nemen). Afhalen is dan mogelijk gedurende de reguliere openingstijden.

Betalen kan makkelijk en veilig via iDeal. Stichting Mollie Payments voert de betaling beveiligd uit. 
Helaas is betalen met creditcard i.v.m. consumentenbescherming die creditcardmaatschappijen bieden in relatie tot de aard van het product niet mogelijk.
Als u contant wenst te betalen kunt u uw bestelling bij ons in de winkel plaatsen.

 

Retourneren en annuleren 

Annuleren, retourneren en restitutie is niet mogelijk. Aangezien de waar bederfelijk is, is deze wettelijk uitgesloten van het Europees herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst (art. 6:230p sub f onder 2 BW). Op het moment dat u uw bestelling voortzet, betaalt en daarmee akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en privacy statement gaat u met de betalings- en afnameverplichting akkoord. 

Privacybeleid / algemene voorwaarden

030kalkoen.nl is een website van Keurslagerij Rodenburg B.V.
Kamer van Koophandel Utrecht: 30035887
BTW Nummer: NL8228.83.132.B01

Vernieuwen
Algemene voorwaarden www.030kalkoen.nl

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Keurslagerij Rodenburg: de besloten vennootschap Keurslagerij Rodenburg B.V.
gevestigd aan de Middenburcht 15 te Vleuten, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht handelsregisternummer 30035887, welke vennootschap
tevens handelt onder de handelsnaam www.030kalkoen.nl;
- Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan
Keurslagerij Rodenburg opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
- Website: de door Keurslagerij Rodenburg gehouden website met als URL
http://www.030kalkoen.nl.
1.2 Keurslagerij Rodenburg biedt diensten aan betreffende het verkopen van
vleesproducten en aanverwante artikelen aan adressen binnen de Nederlandse provincie Utrecht.
1.3 Keurslagerij Rodenburg behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden
te wijzigen en/of aan te vullen.
1.4 Op alle foto’s, tekst en ander materiaal op de Website berust copyright en zijn
eigendom van Keurslagerij Rodenburg, de Vereniging van Keurslagers te Leusden en Versplatform Nederland te Leusden . Gepubliceerd materiaal zoals foto’s en tekst zijn beschermd onder de Nederlandse auteurs- en portretwet. Het kopiëren, publiceren of gebruiken van dit materiaal in enige andere vorm is zonder uitdrukkelijke toestemming van Keurslagerij Rodenburg of andere, eerder genoemde rechthebbenden onder alle omstandigheden verboden.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen
aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Keurslagerij Rodenburg is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is
vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door
de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van
een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te
zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe
geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende
gegevens aan Keurslagerij Rodenburg verzonden. Deze gegevens zijn door
Keurslagerij Rodenburg ontvangen; of
- Keurslagerij Rodenburg heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de
potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is
bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan
de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan,
per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze
overeenkomst kan door Keurslagerij Rodenburg herroepen worden in geval de Koper
niet aan de door Keurslagerij Rodenburg gestelde voorwaarden voldoet of indien op
enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft
voldaan.

3.Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs
verschuldigd die Keurslagerij Rodenburg in haar bevestiging conform artikel 2.3 van
deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd
voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald,
Keurslagerij Rodenburg geen producten zal leveren.
3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,
kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Keurslagerij
Rodenburg worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels iDeal.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden na betaling door de Koper door of namens Keurslagerij Rodenburg afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum, 22 of 23 december 2017 . De door Keurslagerij Rodenburg of Stikvoort Koeriers aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de
overeenkomst opgegeven adres.
5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op
of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging
als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken
tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie
werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d
lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die
snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4
Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode of koerier noch de
Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan
wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst
kan of wil nemen, dan staat Keurslagerij Rodenburg vanaf dat ogenblik niet meer
garant voor de juiste temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval
zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en
een briefje in uw brievenbus achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn,
of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn,
zal het pakket geretourneerd worden.
5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de
Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen
aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@rodenburg.keurslager.nl of per telefoon 030-2617977. Onze klantenservice
zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten
kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Keurslagerij Rodenburg zoals
weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen
gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene
voorwaarden.
5.6 Goederen, waarvan de verpakking niet is geopend en die wederom verkoopbaar
kunnen worden geacht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na
ontvangst aan Keurslagerij Rodenburg worden geretourneerd. De Koper heeft dan
recht op vergoeding van de aankoopprijs. De verzendkosten voor het
retourneren/ruilen van artikelen zijn voor de Koper. Dit recht van retour geldt
krachtens Artikel 6:230p lid f Burgerlijk Wetboek niet voor aankopen van zaken die:
- Tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk)
- Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- Snel kunnen bederven of verouderen.

6. Garantie

6.1 Keurslagerij Rodenburg garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van
welke gebreken dan ook.
6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Keurslagerij
Rodenburg de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Koper, naar keuze van Keurslagerij Rodenburg, vervangen of
zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de
vervangen zaak aan en op verzoek van Keurslagerij Rodenburg te retourneren en de
eigendom aan Keurslagerij Rodenburg te verschaffen.
6.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Keurslagerij Rodenburg, de Koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben
aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet
en de overeenkomst op afstand.


7.Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Keurslagerij Rodenburg niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Koper na te komen. Keurslagerij Rodenburg is gerechtigd
haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of
het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering
van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via
overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1 Keurslagerij Rodenburg zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve
van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig
behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Keurslagerij Rodenburg intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Keurslagerij Rodenburg neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Keurslagerij Rodenburg is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van
de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade,
vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade,
uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
9.2 De Koper vrijwaart Keurslagerij Rodenburg voor alle aanspraken van derden, uit
welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of
interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband
houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de
prestatie.

10. Overige bepalingen

10.1 Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard
dan ook, die Keurslagerij Rodenburg, als gevolg van de niet nakoming door de Koper
van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Keurslagerij Rodenburg bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
(buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
10.2 De overeenkomsten aangegaan door Keurslagerij Rodenburg worden beheerst
door Nederlands recht. De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van
roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het
"Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van
roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake
koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing waarbij in beginsel de rechtsprocedure ten uitvoering wordt gebracht in de Rechtbank te Utrecht.

11. Geldigheid

11.1 De algemene voorwaarden zoals hier bovenstaand beschreven zijn van kracht
totdat het bestuur van Keurslagerij Rodenburg nieuwe algemene voorwaarden
publiceert op de Website.Het bestuur van Keurslagerij Rodenburg B.V.
Vleuten, 26 november 2017
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2020 030KALKOEN / KEURSLAGERIJ RODENBURG | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.